Η INTERSOS Hellas ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού με στόχο την επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού και την παραγωγή δύο βίντεο μέσα στα πλαίσια της καμπάνιας #Myintegrationstory για το πρόγραμμα HELIOS.

Περιγραφή:

Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή βίντεο διάρκειας τεσσάρων (5) λεπτών και μια σύντομη εκδοχή αυτού διάρκειας δυο (2) λεπτών για χρήση στο διαδίκτυο και τα social media. Το σύνολο των παραγωγών θα πρέπει να είναι σε δυο (2) γλώσσες (Αγγλικά και Ελληνικά) ενώ και στις δυο εκδόσεις θα πρέπει να υπάρχει υποτιτλισμός

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας αρχής

 • Να παραδώσει στον Ανάδοχο το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού που έχει παραχθεί διάρκειας (ΧΧ) λεπτών, τις απομαγνητοφωνήσεις, το σύνολο του κειμένου που απαιτείται για τον υποτιτλισμό (σε όλες τις απαιτούμενες γλώσσες) και το ενδεικτικό σενάριο.
 • Να διαθέσει κατάλληλο στέλεχος για την παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής, την ανατροφοδότηση του Αναδόχου μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων (On line ή διαδικτυακών) και παραλαβής του τελικού παραδοτέου.

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου

 • Επεξεργασία οπτικοακουστικού του παραχθέντος υλικού του έργου (λ.χ. συνεντεύξεις, γενιά πλάνα) το οποίο θα παραδώσει η αναθέτουσα αρχή στον Ανάδοχο για την παραγωγή του βίντεο
 • Η υποστήριξη στην επιλογή σκηνών
 • Επαγγελματικό μοντάζ με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού επεξεργασίας ήχου και εικόνας, Color Correction, Λεζάντες και Motion Effects
 • Μουσική επένδυση του βίντεο κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα έργου της Αναθέτουσας Αρχής
 • Το τελικό βίντεο θα παραδοθεί σε μορφή Mp4, υψηλής ανάλυσης και θα είναι σε 2 γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) και θα έχει υπότιτλους.
 • Η αγορά δικαιωμάτων χρήσης αποσπασμάτων βίντεο υψηλής ευκρίνειας από βιβλιοθήκες οπτικοακουστικού υλικού σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν.
 • Παρουσίαση προσχεδίων μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου
 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις της, για την άρτια υλοποίηση του έργου.
 • Γραφικές εκτελέσεις (τίτλοι αρχής – τέλους, επεξηγήσεις, λογότυπα, κ.λπ.)

 

Χρόνος Παράδοσης: η παράδοση του έργου θα πρέπει να γίνει εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.

 

Share This